2012 Lambing Clinic

2011 Lambing Clinic

Weighing the newborn.